تلفن همراه ارسال مطلب درباره ما خبرخوان خانه
 
آمریکا یعنی ...
بیانات در دیدار با نخبگان
تاریخ :‌ چهار شنبه 26 مهر 1396
<#f:5256/>

خب آمریکا -یعنی نظام آمریکا، رژیم سیاسی آمریکا- البتّه یک چیز بسیار شرّ و بدی است؛ همان که امام فرمودند، شیطان اکبر است، واقعاً شیطان بزرگ است. ریشه‌ی ناامنی منطقه، آمریکا است؛ این نا‌امنی‌هایی که مشاهده میکنید، ریشه‌اش آمریکا است. آمریکا کارگزار صهیونیسم جهانی است. یک شبکه‌ی خطرناک خبیثی در دنیا وجود