تلفن همراه ارسال مطلب درباره ما خبرخوان خانه
 
چگونه یک جوان میتواند مسیر زندگی را طی کند و به اهدافش برسد؟
بیانات در دیدار جمعی از جوانان
تاریخ :‌ دوشنبه 7 اردیبهشت 1377
تعریف شما (رهبر انقاب) از یک جوان مسلمان و خصوصیّات او چیست؟

تعریف شما از یک جوان مسلمان و خصوصیّات او چیست؟ چگونه یک جوان میتواند مسیر زندگی را طی کند و به اهدافش برسد؟
 
البته به‌راحتی نمیشود طی کرد. این شرطی که شما گذاشتید، کار مرا